Program konferencji
Conference programme

RECEPCJA TWÓRCZOŚCI  JANA DŁUGOSZA W HISTORIOGRAFII  KRAJÓW EUROPEJSKICH
THE RECEPTION OF JAN DŁUGOSZ’S  WORKS IN THE HISTORIOGRAPHY OF THE EUROPEAN COUNTRIES

Miejsce obrad
The venue 

Sala Senatu Akademii im Jana Długosza w Częstochowie ul. J.Waszyngtona 4/8
The Renate Room of Jan Długosz University in Częstochowa. ul. J.Waszyngtona 4/8

22 października 2015 (czwartek)
22 October 2015 (Thursday)

10.00 – otwarcie konferencji
conference opening
Sesja I
Session I

10.30 – 14.00 
Jerzy Wyrozumski  (Kraków)
Jan Długosz.Panorama twórczości.
Jan Długosz. Panorama of creation. 

Piotr Dymmel ( Lublin)
Badania nad Janem Długoszem w historiografii europejskiej.
Studies on Jan Długosz in European  historiography.

Henadź Siemiančuk  (Gorodna/Grodno)
Co wiedział o Rusi i jak konstruował swoją narrację Jan Długosz.
What  Jan Długosz knew about Russia and how  he  constructed his narratives.
Stephen C.Rowell  (Vilnius/Wilno)
Dlaczego historia Litwy niepokoiła Jana Długosza?
Why did Lithanian history distrub Jan  Długosz?
Yevhen  Sinkewycz (Mykolaiv/Mikołajew)
Recepcja twórczości Jana Długosza w ukraińskiej historiografii.
The  impact of Jan Długosz creative works on  the Ukrainian historiography tradition.
Vratislav Vaniček (Praha/Praga)
Od Galla do Długosza. Recepcja opisu  wczesnych dziejów Czech w historiografii.
From Gall to Długosz. The reception of the early Czech history in historiography
Dyskusja
Discussion

  Sesja II
  Session II

  15.00-18.00
Vačlava Kofránkova (Praha/Praga)
Królowie  Czech w „Rocznikach” Jana Długosza. Recepcja Długoszowych  opinii w  
  czeskiej historiografii XIX wieku.
Bohemian kings  in Jan Długosz „Annales”. Reception of Długosz’s opinions in the
  Czech Historiography of the  19th Century. 

Alexandru Simon  (Kluż-Napoka)
  Długosz na  krucjacie na Wschód. Od Warny do Vaslui.
Długosz  on Crusading  in the East- From  Varna to Vaslui.
Leontiy Wojtowycz (Lviv/Lwów)
„Podwójna” koronacja Daniela Romanowicza: wymysł Długosza czy fakt
rzeczywisty?
  The „double” crowning of Daniel Romanowicz; Dlugosz’s idea or a fact?
Selim Chazbijewicz (Olsztyn)
Znaczenie „Roczników” Jana Długosza w badaniu dziejów polskich Tatarów.
The importance of Jan Długosz „Annales” for  the study of  the history of  PolishTatars.

Natalia Sinkevych  (Kyiv/ Kijów)
Recepcja dzieł Jana Długosza w utworach kijowskich autorów pierwszej połowy
XVII wieku.
The Reception of Jan Długosz  Works in  the Kiev intellectual  circle  of  the first half
of the XVIIth  century.

Małgorzata Durbas (Częstochowa)
Histoire générale de Pologne »  Pierre’a Josepha  de Solignaca o Janie
Długoszu i jemu współczesnych.
Histoire générale de Pologne »  by  Pierre Joseph  de Solignac about Jan Długosz
  and his times.

 

Dyskusja
Discussion

 

  23 października (piątek)
23 October (Friday)

9.00 – 11.30  Zwiedzanie  klasztoru jasnogórskiego.
The sightseeing of the Jasna Góra Monastery

  Sesja III
Session III

  12.00  -  14.30
Kęstutis  Gudmantas (Vilnius/Wilno)
Problem recepcji „Annales” Jana  Długosza w kronikach Wielkiego Księstwa
Litewskiego.
  The  Problem of the Reception of the „Annales” by Jan Długosz in the Lithuanian  
Chronicles.  
Nataliia Slizh (Gorodna/Grodno)
Obraz  rycerza Wielkiego Księstwa Litewskiego w kronikach Jana Długosza i
kronikach Wielkiego Księstwa Litewskiego.
  The image of a Lithuanian knight in Jan Długosz’s Lithuanian Chronicles
Norbert Morawiec (Częstochowa)
Konstrukcja/dekonstrukcja  jedności. Jan Długosz w polemice  prawosławno- 
katolickiej (wybrane przykłady).
The construction /deconstruction of the unity. Jan Długosz  in the  Orthodox-Catholic
polemic (selected  examples.)
Konstantin Krainii (Kyiv/Kijów)
Jan Długosz i jego Kronika w twórczości intelektualnej przedstawicieli Akademii 
Teologicznej w Kijowie.
Jan Długosz  and his chronicle in  the Works of r the representatives of Kyiv Orthodox 
Theological Academy.

Sesja IV
  Session IV
15.30 – 18.30
Marek Cetwiński (Wrocław/Częstochowa)
Jak Jan Długosz przyłączył ziemię  kłodzką  do Polski.
How Jan Długosz joined  the Kłodzk area to Poland    
Albina Siemiančuk (Gorodna/Grodno)
Jan Długosz o Grodnie.
  Jan Długosz about Grodno
Olha Krainia (Kyiv/Kijów)
Historyczny Kijów w kronice Jana Długosza.
The Mentions of Kiev’s History in the work of Jan Długosz.

Valerii  Lastovskyi  (Kyiv/Kijów)
Początki dziejów  Czerkas w dziejopisarstwie Jana Długosza.
The early history  of Cherkassy in the context of study of Jan Długosz.

Janusz Spyra (Częstochowa)
Od  księcia Cieszymira do Studni Trzech Braci. Jeszcze jeden wątek Długosza
twórczo rozwinięty.
From Prince Cieszymir do Three Brothers’ Well. Another creatively-developed
  Długosz’s plotline

Marceli Antoniewicz (Częstochowa)
Opowieść Jana Długosza o przybyciu Rzymian na Litwę i założeniu miasta Wilna.
Nieco uwag do projekcji historiograficznych.
Jan Długosz’s stories about how Romans arrived to Lithuania and how the city of
Vilnius was founded. Some remarks concerning the historiographic projections. 

Dyskusja
Discussion

24 października 2015  (sobota)
24 October 2015 ( Saturday)
9.00 – 11.00  Podsumowanie obrad, dyskusja panelowa
Summing-up the sessions. Panel discussion

O potrzebach i możliwościach zintegrowanych badań nad dziejopisarstwem późnego średniowiecza i czasów  wczesnonowożytnych w Europie Środkowej i Wschodniej.

About the needs and possibilities of integrated research concerning the late Middle Ages and the early modern times in Central and East Europe.
11.00 – 16.00 Objazd terenowy
Sightseeing the area

Zwiedzanie obiektów zabytkowych okolic Częstochowy (Olsztyn k. Częstochowy, Janów, Złoty Potok)
Sightseeing the historical places in the vicinity of Częstochowa (Olsztyn, Janów, Złoty Potok)