Ks. Jan Długosz herbu Wieniawa – kronikarz, wybitny polski historyk, twórca niemającego sobie równych w ówczesnej Europie dzieła Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, duchowny i dyplomata, ojciec polskiej historiografii i heraldyki, pierwszy polski geograf oraz wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka. Uczestnik wielu poselstw na dworach państw europejskich, który opowiadał się za "przyłączeniem ziem nadbałtyckich" do Polski. Postać, której zasługi położone dla szeroko rozumianej polskiej kultury pragniemy dziś przypomnieć.

Jan Długosz w swojej pracowni na obrazie Jana Matejki

Marzenna Mazur, Dyrektor MPŚ w Słupsku
Anna Sobiecka, Dyrektor IP w Akademii Pomorskiej
oraz
Krystyna Krawiec-Złotkowska, kierownik naukowy projektu

serdecznie zapraszają na sympozjum

E fructu arbor cognoscitur
W sześćsetną rocznicę urodzin Jana Długosza

1 grudnia 2015 r.

pod honorowym patronatem
JE Biskupa Edwarda Dajczaka

w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich
w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
PROGRAM  SYMPOZJUM

9.00 – otwarcie:

 • Marzenna Mazur, Dyrektor MPŚ w Słupsku
 • Prof. AP, dr hab. Roman Drozd, Rektor AP w Słupsku
 • Prof. AP dr hab. Anna Sobiecka, Dyrektor IP w AP w Słupsku
 • Ks. dziekan Zbigniew Krawczyk, proboszcz parafii NMP w Słupsku

Część I – 9.15-11.15

 1. Prof. Zbigniew Zielonka, Kroniki Jana Długosza ukoronowaniem myśli patriotycznej w historiografii polskiego średniowiecza
 2. Prof. Anna Pobóg-Lenartowicz, Jan Długosz jako propagator kultu św. Jacka i bł. Czesława.
 3. Prof. Franciszek A. Marek, Inspiracje śląskie Jana Długosza
 4. Prof. Tadeusz Linkner, Ślady Długoszowej mitologii słowiańskiej w pismach Jana Trentowskiego

11.15-11.45 Dyskusja

11.45-12.00 Przerwa na kawę

Część II – 12.00-13.40

 1. Prof. Sobiesław Szybkowski, Polskie rody rycerskie w ostatnich księgach „Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego”
 2. Dr Bronisław Nowak, Długosz a Ziemia Słupska w kontekście problematyki pomorskiej
 3. Prof. Marek Sobczyński, Rola Jana Długosza w rozwoju polskiej myśli geograficznej
 4. Dr Krystyna Krawiec-Złotkowska, Geografia Polski według Jana Długosza w perspektywie geopoetyki

13.40-14.00 Dyskusja

Obiad: 14.00-15.30

Część III – 15.30-17.10

 1. Ks. dr Marek Żejmo,Kościół katolicki w widzeniu Jana Długosza na podstawie „Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego”
 2. Mgr Renata Cierniak, Długosz na przełomie epok – stosunek kronikarza do nowych trendów humanistycznych, mody i obyczajów
 3. Mgr Pola Pauba, Poeci i pisarze w „Rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego Jana Długosza”. Rekonesans
 4. Dr Małgorzata Matusiak, Bitwa pod Grunwaldem w ujęciu Jana Długosza i Henryka Sienkiewicza

17.10-17.45 Dyskusja i posumowanie sympozjum

18.00 – Uroczysta msza Święta w Kościele Mariackim, której będzie przewodniczył JE Biskup Edward Dajczak