Zdjęcia z konferencji do obejrzenia pod adresem: http://jandlugosz.edu.pl/galeria/sandomierz.

Sprawozdanie z konferencji

W dniach 8-9 października 2015 roku odbyła się w Sandomierzu Konferencja naukowa „Jan Długosz – w kręgu badań historyków i literaturoznawców”, która została zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne wraz z Zakładem Archiwistyki Nauk Pomocniczych Historii UMCS oraz Towarzystwem Naukowym Sandomierskim i Urzędem Miasta w Sandomierzu. Sekretarzem konferencji był dr Tomisław Giergiel.

Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało wielu wybitnych historyków i literaturoznawców reprezentujących różne ośrodki naukowe, instytucje i stowarzyszenia na czele z luminarzami polskiej historiografii i honorowymi obywatelami Sandomierza prof. Henrykiem Samsonowiczem i prof. Feliksem Kirykiem. Swoją obecnością sandomierską konferencję zaszczycili także Teresa Kozłowska wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, prof. Agnieszka Samsonowicz, Krzysztof Burek reprezentujący Towarzystwo Naukowe Sandomierskie oraz Marek Bronkowski – burmistrz Sandomierza.

Podczas pierwszego dnia konferencji w Zamku Kazimierzowskim – siedzibie Muzeum Okręgowego prof. dr hab. Henryk Samsonowicz który przedstawił postać Jana Długosza – pierwszego historyka na tle międzynarodowym. Dr Przemysław Stańko w swoim wystąpieniu przedstawił Nieznane materiały biograficzne z lat 1471-1480 dotyczących Jana Długosza z Tajnego Archiwum Watykańskiego. Następnie głos zabrali: prof. dr hab. Antoni Barciak z Uniwersytetu Śląskiego na temat Śląska i Ślązaków w dziele Jana Długosza Annales seu Cronicae… oraz dr Leszek Poniewozik, który przedstawił Początki najstarszych kolegiat diecezji krakowskiej w świetle przekazów Jana Długosza. Pierwszą część konferencji zakończyły wystąpienia dr Piotra Dymmela z Archiwum Państwowego w Lublinie o Warsztacie bibliograficznym badań nad Janem Długoszem oraz prof. dr hab. Feliksa Kiryka, który przedstawił rolę Rocznic Długoszowych dla rozwoju badań historycznych a także przedsięwzięć społecznych i edukacyjnych.

Popołudniowa sesja konferencji odbyła się w siedzibie Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu – w Domu Długosza, który pozostaje wspaniałym materialnym śladem działalności fundatora. W tej części swoje wystąpienia zaprezentowali przede wszystkim literaturoznawcy. Prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka z Instytutu Badań Literackich PAN przybliżył uczestnikom spotkania problematykę Fabuł Długoszowych zaś dr hab. Witold Wojtowicz z Uniwersytetu Szczecińskiego mówił o Gallu Długosza – o prologu i epilogu „Roczników”. Reprezentujący Instytut Języka Polskiego PAN prof. dr hab. Michał Rzepiela w swoim wystąpieniu przedstawił Miejsce dziejów legendarnych w polskiej historiografii średniowiecznej. W dalszej części konferencji prelegenci zajęli się miedzy innymi Strategiami retorycznymi Jana Długosza na tle poprzedników – dr Paweł Kozioł z Fundacji Nowoczesna Polska, Mitem etnogenetycznym w dziejach bajecznych Jana Długosza – dr László Tapolcai z Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie. Jakie konkretnie rękopisy historiograficzne mógł znać Jan Długosz pracując nad Annales seu Cronicae incliti regni Poloniae? to problematyka wystąpienia dr hab. Wojciecha Drelicharza z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Drugi dzień konferencji także obfitował w ciekawe prelekcje na temat działalności pisarskiej Jana Długosza. I tak dr Agnieszka Nalewajek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przedstawiła Elementy kultury biblijnej w Rocznikach Jana Długosza a prof. UMCS dr hab. Krzysztof Skupieński zastanawiał się czy Długosz był proletariuszem pióra? Kolejne wystąpienia dotyczyły opinii autora „Roczników…” na temat rządów andegaweńskich – prof. UAM dr hab. Jarosław Nikodem oraz doradców króla Władysława Jagiełły – prof. dr hab. Jerzy Sperka z Uniwersytetu Śląskiego. Ostatnią część konferencji wypełniły referaty Prof. KUL dr hab. Jana Ptaka (KUL, Lublin), Bitwy w Rocznikach Jana Długosza, dr Tomisława Giergiela (UMCS, Lublin), Związki Długosza z Sandomierzem. Stan badań oraz prof. dr hab. Waldemara Kowalskiego (UJK Kielce), Jan Długosz a tzw. szlachecki antyklerykalizm w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej.

Podczas dwóch dni obradom przysłuchiwała się przede wszystkim młodzież sandomierskich szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele oraz mieszkańcy miasta.

Dwudniowej konferencji Jan Długosz w kręgu badań historyków i literaturoznawców towarzyszyła wystawa zorganizowana w ramach obchodów Roku Jana Długosza pn. Związki Jana Długosza z Sandomierzem – w sześćsetną rocznicę urodzin wielkiego historyka przygotowana przez dr Tomisława Giergiela i Urszulę Stępień – kustosza Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu.

Porgram konferencji